BLIJDE BOODSCHAP?

Wát is nu uiteindelijk de blijde boodschap, het evangelie, waardoor in Handelingen 2 wel 3000 mensen direct zich bekeerden? En wat is dan bekering? Het moet een verhaal zijn vol veranderingskracht, waar Jezus iets mee te maken heeft.

De eerste keer dat Jezus in de synagoge spreekt, leest hij uit de boekrol Jesaja (61:1): “De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding,…” Hij past deze tekst toe op zichzelf. Hij is dus de bevrijder! Hij is de mens geworden God.

Dezelfde driedeling vinden we ook al in Psalm 146:7,8:
Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God, die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft, hij die trouw is tot in eeuwigheid, recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen. De HEER bevrijdt de gevangenen,
de HEER opent de ogen van blinden, de HEER richt de gebogenen op,..
.

De blijde boodschap van het evangelie richt zich dan ook op het koninkrijk van God, de situatie waarin we volledig bevrijd zullen zijn van de vloek van zonde en dood. Bevrijding uit het rijk der duisternis om te gaan wandelen in het koninkrijk van het Licht. Daar wil Jezus onze ogen voor openen. We zijn bevrijd! De macht van de zonden is verbroken. We hoeven dus niet meer bang te zijn voor de veroordeling. Echt Leven in vrijheid staat voor ons open. God mét ons! En die pure vrijheid zit in die verbondenheid met God. In Christus zijn is de vorm. Verbonden met de Geest van God in zijn koninkrijk.

De blijde boodschap beschrijft Kolossenzen 1:13,14: “Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving bevrijding van onze zonden
Alles wat we verkeerd deden is formeel uitgewist, niet meer terug te vinden! Rechtvaardig verklaard!

In de verbondenheid met de God van de liefde, (Christus in ons) zullen we met diezelfde Geest als van God vervuld raken. Het doet mij denken aan Johannes 17 waar Jezus hardop bidt: “Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.  Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad. Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’”

Ik zie het zo voor mij: het lichaam van Christus. 1 Corinthe 12 schrijft daarover. Jezus is het hoofd van dat lichaam en wij vormen de romp met armen en benen. Samen vormen we zo een eenheid. Elk lichaamsdeel heeft een eigen rol te vervullen, uniek en belangrijk. Samen vormen we een onverbrekelijke eenheid. De Geest van God, die het lichaam leven geeft, zorgt voor liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid en zelfbeheersing.

Bekeren.
Ik hoef niet meer bezig te zijn met een oordeel van goed of slecht, maar mag in ontspanning leven. Ik richt mijn aandacht, in stilte en vol vertrouwen op die Geest van Christus, die in mij is. Dat is zoals bloed centraal en decentraal in het lichaam het leven (doordrenkt van Liefde) doorgeeft. Het gaat niet meer over goed of fout, maar over liefde.

“Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. “ (Romeinen 5:1-5)

Iedereen telt bij God. We ontvangen die waarde via Jezus Christus. Iedereen is belangrijk, net als in het menselijk lichaam, waar elk lichaamsdeel essentieel is. Die nieuwe dimensie maakt dat wat mensen over ons zeggen, niet zo belangrijk meer is. In de verbinding in Christus zal iedereen vanzelf functioneel van betekenis zijn.

%d bloggers liken dit: