De machten en krachten overwonnen

Als gelovig mens, is de bijbel voor mij een belangrijk boek. Paulus, de apostel voor de niet-Joden, schrijft in zijn brief aan de Turkse gelovigen in Colosse (1:15-20). “Beeld van God, de onzichtbare, is Hij (Jezus), eerstgeborene van heel de schepping: in Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn: in Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. (NBV)”

Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld…” en verderop in 2:12-14 en vers 20 schrijft Paulus. “Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.

Leven vanuit de liefde van Christus.

Die krachten en machten waren voor de mensen destijds niet onbekend. Alles wat er gebeurde, werd toegeschreven aan de machten en krachten. Er waren daarom voor allerlei zaken goden. Goden voor oorlog, voor de liefde, voor de zee en de oogst, etc. Zijn die krachten er nog steeds? We denken anders. Zijn de wereldleiders nu aan de macht? Dat lijkt zo, maar de geopolitieke machten lijken groter dan de wereldleiders zelf. Denk aan hoe samenwerking bij wereldproblemen, zoals klimaat en voedsel wordt tegengewerkt. Populistische leiders roepen dat het eigen volk eerst gaat.

De gelovigen zijn door Jezus bevrijd van de invloed van de krachten en machten. Deze mensen ontvangen het nieuwe Koninkrijk van Godzelf. De machten en krachten hebben nog altijd invloed op ons. Denk bijvoorbeeld aan de gasprijzen. Het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus heeft echter veel meer betekenis in je leven en kan je bevrijden van welke machten dan ook. Dat heeft alles te maken met Gods liefde voor jou en voor mij. Gods missie is het om de wereld te redden. Daarom is er de kruisdood en de opstanding van Jezus Christus. En daarom Zijn oproep om Zijn leven ook na te volgen. In Zijn spoor te gaan.

In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen.” Alle machten en krachten zijn er oorspronkelijk omdat God wil dat er orde is en geen chaos. Alles wat we niet waarnemen, maar er toch is, is bedoeld om de wereld te dragen en te steunen. Zo heeft God het gewild.

Waarom zijn die machten en krachten dan nu toch zo bedreigend? Wat is er mis gegaan? Wij mensen hebben de verantwoordelijkheid over Gods schepping opgegeven. Denk aan de omgang met vee, aan het milieu en het klimaat, maar ook hoe we met elkaar omgaan in relaties en gezinnen. We zijn geneigd om onszelf over te geven aan de machten en krachten. Wanneer we bijvoorbeeld het geld dat we van God gekregen hebben niet verantwoordelijk gebruiken, dan leveren we onze machten over aan de afgod Mammon. Als we keer op keer onverantwoordelijk omgaan met Gods gave van seksualiteit dan geven we de macht over aan afgod Afrodite. Zij gaat er dan over. We hebben er zelf dan geen macht meer over. We lopen het risico verkreukeld en vermorzeld te worden. Die machten kunnen mensen helemaal kapot maken.

De gelovigen hoeven echter niet meer ondergeschikt te zijn aan die machten. “Jezus heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd” Je hoeft niet voor geld of prestaties te leven. De oproep om voor jezelf op te komen rijk te worden, is er, maar die kun je negeren. Je kunt namelijk niet God dienen en de Mammon. De machten zeiden: “de macht van de vrijheid gaat via het zwaard”. Jezus zei “degene die het zwaard oppakken zullen sterven door het zwaard.” De machten zeiden “Cesar is heer”. Nu zouden we de wereldleiders in zijn plaats kunnen noemen. Jezus proclameerde een ander Koninkrijk, het Koninkrijk van God.

Tegen de machten strijden lukt je niet in je eentje. Dat leek bij Jezus ook zo. Zijn dood leek de overwinning. Jezus was een rebel. Hij moest weg van het heersende systeem. Zelfs de elite zei: “het is beter dat één man sterft dan dat het volk eraan gaat“. De tijdsgeest tegengaan lukt je niet. Het kruis was niet het symbool van de ondergang van Jezus door de machten, het was het symbool van de overwinning van Jezus over de machten. De macht van Gods liefde is sterker dan Cesar, Afrodite, Mammon en welke macht of kracht dan ook.

De machten zijn verzoend met Jezus Christus. Ze zijn verslagen, maar God heeft ze niet uitgeroeid. Waarom? God zoekt een nieuwe wereld in ons. Ook al hoeven Afrodite en Mammon niet vereerd te worden. Het betekent niet dat seks geen rol meer heeft in je leven of dat je geen goed inkomen mag hebben voor je gezin.

De machten zijn goed geschapen, maar zijn te groot geworden. Wij hebben ze dat toegestaan. Aan het kruis heeft Jezus ze overwonnen en ze ontdaan van die te grote macht. Maar Hij heeft ze ook met God verzoend om de deur te openen naar een nieuwe wereld, een nieuwe schepping, die wij mogen vertegenwoordigen. Dat deed Hij door de macht van Gods liefde. Zo zijn de mensen in Colosse vrij gezet. En wij ook. Vrij van de negatieve machten van deze wereld. Vrij om de Heer daadwerkelijk te volgen. Paulus vertrouwt erop dat de geest van Christus in ons woont en moedigt ons aan om dagelijks te leven uit dankbaarheid. Te leven uit Gods hand, uit Zijn genade. Leven in Christus. Maak je Zijn woorden eigen. Bid Zijn gebed. Uit dankbaarheid. Geen andere macht of kracht kan je dan claimen. Dat betekent niet dat je er geen last van kunt hebben. Met Zijn Geest in ons als hulp, leef je een ander leven. De wereld is in verwarring. Laat de machten en krachten geen invloed over je hebben. Je kunt dat niet alleen. Het praktisch leven in Christus beschrijft Paulus verderop in de Colossenzenbrief. Jezus volgen in Zijn overwinning is het uitspreken dat Jezus Heer is. Denk aan het bidden van het Onze Vader. Je dankt God omdat alles wat de aarde voortbrengt van Hem komt. Besef het. Dank er bewust voor. Bid voor hen, die gekreukt en beschadigd zijn. Zegen hen. Spreek uit dat Gods liefde er voor hen is. In 2 Corinthe schrijft Paulus ‘Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Een prachtige belofte voor elke dag! ‘